Werkgroep Fokkerij & Gezondheid

 

Verenigingsstatuten

 

Bullmastiff Vereniging Nederland

 

 

voor het ras: Bullmastiff

 

STATUTEN DER BULLMASTIFF VERENINGING NEDERLAND (Versie 06 maart 2014)

ARTIKEL 1: NAAM, ZETEL, DUUR EN FEDERATIEF VERBAND 1.1 De vereniging draagt de naam: Bullmastiff Vereniging Nederland. De vereniging kan de verkorte naam: BVN voeren en wordt in deze statuten aangeduid als: “de vereniging” of “de Bullmastiff Vereniging Nederland “. 1.2. Zij heeft haar zetel te Wildervank. 1.3. De vereniging is opgericht op 06 maart 2014 voor onbepaalde tijd. 1.4. Zij is in het jaar tweeduizendveertien als lid toegetreden tot de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, hierna ook te noemen “Raad van Beheer”.

ARTIKEL 2: DOEL EN MIDDELEN 2.1. Het doel van de vereniging is de instandhouding en verbetering van het ras, de Bullmastiff, de bevordering van het welzijn van de tot dit ras behorende honden en de bevordering van het contact tussen liefhebbers en fokkers van de Bullmastiff. 2.2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: a. het voorlichten bij aankoop, import en dekking en verder in het algemeen bij alles wat de fokkerij, het opfokken, het opvoeden en het houden van Bullmastiffs betreft; b. het houden en steunen van clubmatches en tentoonstellingen; c. het organiseren van lezingen en cursussen; d. het houden van vergaderingen; e. het bevorderen van een register van raszuivere Bullmastiffs en het inschrijven zowel van nesten als van enkele honden in het Nederlandse hondenstamboek; f. het opstellen van plannen ter beperking dan wel bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen; g. het registreren van uitslagen van onderzoeken van tot het ras van de Bullmastiff behorende honden betreffende de aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen; h. het uitgeven van een periodiek verschijnend orgaan; i. andere wettige middelen die het doel ondersteunen voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer; j. deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie. 2.3. Het vereniging- en boekjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december van datzelfde jaar.

ARTIKEL 3: VERHOUDING TOT DE VERENIGING RAAD VAN BEHEER 3.1. De Bullmastiff Vereniging Nederland ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement en overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer. 3.2. Bullmastiff Vereniging Nederland aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer. 3.3. De leden van de Bullmastiff Vereniging Nederland zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als waartoe Bullmastiff Vereniging Nederland vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten. 3.4. De Bullmastiff Vereniging Nederland is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de Bullmastiff Vereniging Nederland jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de Bullmastiff Vereniging Nederland rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben in de zin van artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 4: LEDEN EN DONATEURS 4.1 De vereniging kent de volgende leden: a. algemene leden; b. gezinsleden. c. jeugdleden; d. ereleden. 4.2. Naast leden kent de vereniging donateurs. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die de vereniging steunen met een jaarlijkse bijdrage of gift ineens. Donateurs hebben geen stemrecht. 4.3. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen van alle leden en donateurs zijn opgenomen.

ARTIKEL 5: ALGEMENE LEDEN 5.1. Algemene leden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten. 5.2. Algemene leden hebben alle rechten en plichten die de wet en deze statuten aan leden toekennen onderscheidenlijk opleggen. De overige leden hebben deze rechten en plichten slechts voor zover deze statuten niet anders bepalen.

ARTIKEL 6: GEZINSLEDEN 6.1. Gezinsleden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die met een lid zijn getrouwd of daarmee duurzaam samenleven of bij algemene leden inwonend familielid zijn en die als zodanig zijn toegelaten. 6.2. Gezinsleden ontvangen geen periodiek orgaan van de vereniging en betalen een verminderde contributie. 6.3. Een gezinslid wordt van rechtswege algemeen lid met ingang van het verenigingsjaar volgende op het jaar waarin zijn of haar partner ophoudt lid te zijn. 6.4. Indien de relatie met een algemeen lid wordt ontbonden of indien een familielid niet langer bij een algemeen lid inwonend is, kan het bestuur al dan niet op verzoek het gezinslidmaatschap omzetten in een algemeen lidmaatschap.

ARTIKEL 7: JEUGDLEDEN 7.1. Jeugdleden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten. 7.2. Jeugdleden kunnen slechts worden toegelaten met schriftelijke toestemming van een ouder of voogd. 7.3. Jeugdleden hebben geen stemrecht en kunnen niet tot bestuurslid worden benoemd. Zij betalen een verminderde contributie. 7.4 Een jeugdlid wordt van rechtswege algemeen lid of gezinslid met ingang van het verenigingsjaar volgende op het jaar waarin hij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.

ARTIKEL 8: ERELEDEN 8.1. Ereleden zijn natuurlijke personen die zich voor de vereniging buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt en om die reden als zodanig zijn benoemd. 8.2. Ereleden worden door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur of op schriftelijk voorstel van ten minste tien (10) stemgerechtigde leden benoemd. Zij betalen geen contributie. 8.3. Indien een algemeen lid, gezinslid of jeugdlid tot erelid wordt benoemd, houdt hij met ingang van de dag volgende op de aanvaarding van zijn benoeming op algemeen lid, gezinslid, jeugdlid of lid van verdienste te zijn.

ARTIKEL 9: TOELATING VAN LEDEN 9.1. Als lid kan men worden toegelaten nadat men een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. 9.2. Indien het bestuur weigert de verzoek(st)er als lid toe te laten, wordt de betrokkene hiervan gemotiveerd schriftelijk op de hoogte gesteld door het bestuur. 9.3. Bij niet-toelating door het bestuur kan betrokkene de algemene ledenvergadering verzoeken alsnog tot toelating te besluiten. Indien de algemene ledenvergadering besluit tot niet-toelating, kan de verzoek(st)er eerst na een jaar nadat de algemene ledenvergadering uitspraak deed, opnieuw een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur. 9.4. Het lidmaatschap vangt aan op de dag dat het inschrijfgeld en de contributie door de penningmeester van de vereniging is ontvangen en toelating is geaccordeerd door het bestuur.

ARTIKEL 10: OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP 10.1. Het lidmaatschap en het erelidmaatschap eindigt: a. door opzegging van het lid; b. door opzegging namens de vereniging; c. door ontzetting; d. door overlijden van het lid. 10.2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Zij geschiedt door middel van een schriftelijke of e-mail kennisgeving, die voor de eerste december in het bezit van de secretaris dient te zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gevonden loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 10.3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan wanneer men heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 10.4. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting wordt gepubliceerd in het periodiek orgaan van de vereniging. 10.5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

ARTIKEL 11: SCHORSING EN ONTZETTING 11.1. Opzegging en ontzetting namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Beroep kan binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit worden aangetekend bij de geschillencommissie, welke binnen drie maanden een bindende uitspraak zal doen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 11.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 10, derde en vierde lid kan een lid door het bestuur voor de duur van maximaal één jaar worden geschorst, indien het lid heeft gehandeld in strijd met de statuten, reglementen of daarop gebaseerde besluiten van de vereniging dan wel de vereniging op onredelijke wijze heeft benadeeld. 11.3 Tijdens de duur van de schorsing is het lid verstoken van zijn lidmaatschapsrechten, behoudens het recht van beroep als bedoeld in artikel 10, eerste lid. De plichten blijven in stand.

ARTIKEL 12: VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN 12.1. De algemene leden, de gezinsleden en de jeugdleden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie die wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 12.2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de bijdrage te verlenen.

ARTIKEL 13: ORGANEN De vereniging kent de volgende officiële organen: het bestuur de algemene ledenvergadering de kascommissie geschillencommissie

ARTIKEL 14: HET BESTUUR 14.1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en ten hoogste zeven leden. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 14.2. De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd. De voorzitter wordt in functie door de algemene ledenvergadering benoemd. De overige functies worden door het bestuur onderling verdeeld. 14.3. Ieder lid met stemrecht is gerechtigd zich kandidaat te stellen of een ander lid met diens instemming als kandidaat voor te dragen voor de benoeming als bestuurslid. 14.4. De kandidaatstellingen kunnen tot acht weken voor de te houden algemene ledenvergadering bij het bestuur worden ingediend. 14.5. De namen van de kandidaten worden bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. 14.6. De kandidaten worden gelegenheid gegeven zich in het periodiek orgaan aan de leden voor te stellen. 14.7. Zijn er onvoldoende kandidaten overeenkomstig het bepaalde in de leden 3 en 4 gesteld, dan is de algemene ledenvergadering voor de vervulling van de dan overblijvende vacature vrij in haar keuze. 

ARTIKEL 15: BESTUURSFUNCTIES EN BESLUITVORMING BESTUUR 15.1. De functies van voorzitter en secretaris en die van voorzitter en penningmeester zijn onverenigbaar. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd, in welk geval het bestuur een derde persoon uit zijn midden aanwijst om in het dagelijks bestuur zitting te nemen. 15.2. Het bestuur voorziet in de vervanging van voorzitter, secretaris en penningmeester in geval van ontstentenis en verdeelt ook overigens de werkzaamheden over zijn leden. Op vervanging in geval van ontstentenis is het bepaalde in de eerste zin van het voorgaand lid niet van toepassing. 15.3. Alle besluiten worden door het bestuur genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij stakingen van de stemmen geldt dat het voorstel niet is aangenomen. 15.4. Van het verhandelde ter vergadering worden notulen opgemaakt, die aan de bestuursleden worden toegezonden, in een volgende vergadering al dan niet gewijzigd, worden vastgesteld en door de voorzitter en secretaris, dan wel hun plaatsvervangers, worden ondertekend. 15.5. Alle leden worden zo spoedig mogelijk van de door het bestuur genomen besluiten op de hoogte gesteld, voor zover de besluiten relevant zijn. De relevantie van de besluiten wordt bepaald door de meerderheid van het bestuur.

ARTIKEL 16: BESTUURSTAAK EN BEVOEGDHEDEN 16.1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. 16.2. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. 16.3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor het nemen van bestuursbesluiten tot het huren, verhuren of beëindigen van huur van onroerende zaken alsmede tot het voeren van rechtsgedingen of het treffen van schikkingen, waarmee een bedrag of waarde van meer dan vijfduizend euro (€ 5.000,00) is gemoeid. 16.4. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor het nemen van bestuursbesluiten die het aangaan van verbintenissen betreffen die niet reeds zijn opgenomen in de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting én die een geldelijk belang van €5.000,- te boven gaan. 16.5. De vereniging wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur onder wie in ieder geval voorzitter, secretaris of penningmeester, hetzij door een of meerdere bestuursleden, die hiervoor van het bestuur volmacht hebben gekregen. 16.6. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders kan de algemene ledenvergadering een of meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen. 

ARTIKEL 17: DELEGATIE VAN BESTUURSTAKEN EN BEVOEGDHEDEN 17.1. Het bestuur is bevoegd, onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde taken of bevoegdheden te doen uitvoeren respectievelijk te doen uitoefenen niet alleen door een of meer leden, maar ook door deskundigen buiten de vereniging. 17.2. Van verrichtingen en/of voortgang van de in het vorige lid bedoelde gedelegeerde taken/bevoegdheden wordt steeds in de eerstvolgende bestuursvergadering verslag uitgebracht. 17.3. Het bestuur kan tevens, onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde onderdelen van zijn taak doen uitvoeren door commissies. 17.4. In het periodiek orgaan van de vereniging worden vacatures in de commissies bekendgemaakt en wordt de leden verzocht zich binnen een bepaalde termijn als kandidaat bij het bestuur aan te melden. Na het verstrijken van de voor kandidaatstelling gestelde termijn worden de leden van de commissie door het bestuur benoemd. 17.5. Het bestuur kan aan commissies algemene richtlijnen verstrekken, die door de commissie in acht genomen dienen te worden.

ARTIKEL 18: EINDE VAN BESTUURSLIDMAATSCHAP 18.1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: a. het beëindigen van het lidmaatschap b. periodieke aftreding van het bestuurslid; c. ontslag van het bestuurslid; d. bedanken door het bestuurslid; e. overlijden van het bestuurslid. 18.2. Elk jaar treedt ten minste een/derde van het bestuur af, volgens een vooraf door het bestuur gemaakt rooster. Het rooster dient zodanig te worden opgesteld dat een bestuurslid minimaal eens in de vier (4) jaar aftredende is. Volgens rooster aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 18.3. Elk bestuurslid, ook wanneer hij/zij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 18.4. Een besluit zoals bedoeld in het voorgaande lid, wordt genomen met een volstrekte meerderheid van het aantal ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL 19: TUSSENTIJDSE VACATURES 19.1. Indien een of meer tussentijdse vacatures in het bestuur zijn ontstaan, is het bestuur verplicht de vervulling van de vacature(s) op de eerstvolgende algemene ledenvergadering te agenderen. 19.2. Indien het aantal bestuursleden tengevolge van een of meer tussentijdse vacatures beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd, met dien verstande dat het bestuur is gehouden uiterlijk binnen vier maanden een algemene ledenvergadering te beleggen alwaar in de ontstane vacatures wordt voorzien. 19.3. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger. 

ARTIKEL 20: ALGEMENE LEDENVERGADERING 20.1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 20.2. Jaarlijks wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene ledenvergadering gehouden. In deze vergadering komt onder meer aan de orde: a. het jaarverslag van het bestuur waarin opgenomen de verslagen van ingestelde commissies, zoals bedoeld in artikel 27; b. de rekening en verantwoording van de penningmeester, zoals bedoeld in artikel 26; c. het verslag van de kascontrolecommissie en/of accountantsrapport, zoals bedoeld in artikel 27. d. de voorziening in bestuursfuncties als gevolg van periodieke aftreding of anderszins ontstane vacatures. 20.3. De stukken genoemd onder a en b van het vorige lid worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. 20.4. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het door het bestuur gevoerde beleid en de resultaten daarvan en van het gevoerde financiële beheer, zoals deze blijken uit het jaarverslag, strekt het bestuur tot décharge. 20.5. De algemene ledenvergadering kan de termijn genoemd in artikel 20 lid 2 verlengen. 20.6. Na verloop van de termijn genoemd in artikel 20 lid 2 danwel, indien daarvan sprake is, na verloop van de verlengde termijn bedoeld in artikel 20 lid 5, kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen. 20.7. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht. 20.8. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen of van ten minste twintig leden, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Deze termijn van vier weken kan indien verzoekers dit wenselijk achten of met instemming van de verzoekers worden verlengd. Het schriftelijk verzoek vermeldt de opgaven van de onderwerpen die de verzoekers behandeld wensen te zien en die als zodanig door het bestuur geagendeerd dienen te worden. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan overeenkomstig artikel 25 of bij advertenties in een veel gelezen landelijk dagblad. De verzoekers kunnen als dan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

ARTIKEL 21: BIJEENROEPEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 21.1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. 21.2. De leden worden tenminste drie weken van tevoren opgeroepen door toezending van een convocatie, die desgewenst in het orgaan van de vereniging kan worden opgenomen. 21.3. De convocatie vermeldt plaats, datum, aanvangstijd, alsmede de te behandelen agendapunten. 

ARTIKEL 22: TOEGANG TOT DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 22.1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging. 22.2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur. 22.3. Ieder lid van de vereniging heeft ter vergadering één stem, met uitzondering van geschorste leden en jeugdleden die géén stemrecht hebben. 22.4. Een lid kan niet iemand machtigen het stemrecht namens hem uit te oefenen.

ARTIKEL 23: LEIDING EN VASTLEGGING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 23.1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of diens plaatsvervanger. Is de voorzitter afwezig en heeft het bestuur niet in zijn vervanging voorzien, dan voorziet de algemene ledenvergadering zelf in het voorzitterschap. 23.2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering wordt door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt. Is de secretaris afwezig en heeft het bestuur niet voor vervanging gezorgd, dan wijst de voorzitter een notulist aan. 23.3. De notulen worden zo spoedig mogelijk ter kennis van de leden gebracht en op de eerstvolgende algemene ledenvergadering al dan niet gewijzigd vastgesteld. De notulen worden door de voorzitter en de secretaris respectievelijk de notulist ondertekend.

ARTIKEL 24: BESLUITVORMING 24.1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 24.2. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 24.3. Alle stemmingen ter benoeming van personen geschieden schriftelijk. Alle overige stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter schriftelijke stemming wenselijk acht of ten minste vijf leden zulks verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming is bij acclamatie mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 24.4. Indien mondelinge stemming dient plaats te vinden, dan kan de voorzitter besluiten tot stemming bij zitten en opstaan of handopsteken, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. Ook kan de voorzitter alsnog tot hoofdelijke stemming besluiten, indien hij bij het stemmen bij zitten en opstaan of handopsteken, de uitslag der stemmen niet kan vaststellen. 24.5. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de benoeming van personen dan wordt het geacht te zijn verworpen. 24.6. Indien de stemmen staken bij verkiezing van personen wordt er een herstemming gehouden tot verkiezing van één van de twee personen die bij de eerste stemming de meeste geldige stemmen kregen. Indien bij de tweede stemming de stemmen weer staken, beslist het lot. 24.7. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 24.8. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

ARTIKEL 25: GESCHILLENCOMMISSIE 25.1. Het bestuur benoemt een geschillencommissie, bestaande uit een voorzitter en twee leden, die, indien zij lid zijn van de vereniging, geen deel uitmaken van het bestuur. 25.2. Een benoeming als in lid 1 bedoeld gaat pas in werking, nadat deze door de algemene ledenvergadering is bekrachtigd 25.3. De leden van de geschillencommissie treden na vier (4) jaar af. Zij zijn terstond herbenoembaar. Het lidmaatschap van de commissie eindigt voorts door overlijden of bedanken. De leden kunnen niet worden ontslagen met uitzondering van leden die worden geschorst danwel door het bestuur uit de vereniging worden ontzet. Indien een lid van de geschillencommissie tevens lid is van de vereniging, heeft opzegging door het lid van het lidmaatschap van de vereniging niet tevens het einde van het lidmaatschap van de geschillencommissie tot gevolg, wederom met uitzondering van leden die worden geschorst danwel door het bestuur uit de vereniging worden ontzet. 25.4. De geschillencommissie is op schriftelijk of email verzoek van de meest gerede partij bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen het bestuur en een of meer leden en tussen de bestuursleden en/of leden onderling, indien door het voortbestaan van een dergelijk geschil de sfeer binnen de vereniging is verstoord of dreigt te worden verstoord, dan wel de goede gang van zaken binnen de vereniging anderszins wordt geschaad of dreigt te worden geschaad. 25.5. De algemene ledenvergadering kan besluiten, dat de geschillencommissie voor de algemene ledenvergadering in de plaats treedt voor de behandeling van toekomstige verzoeken tot toelating als lid bij niet-toelating door het bestuur als bedoeld in artikel 9, zesde lid. De algemene ledenvergadering kan een dergelijk besluit voor toekomstige verzoeken ook weer intrekken. 25.6. De geschillencommissie doet in het geschil uitspraak na behoorlijk onderzoek en oproeping, dan wel schriftelijke raadpleging van alle betrokkenen. Zij bepaalt verder zelf de loop van de procedure. De leden van de vereniging verstrekken aan de commissie alle door haar verlangde inlichtingen. De commissie kan, naar redelijkheid en billijkheid, op de kosten van de vereniging deskundigen raadplegen indien zij daaraan behoefte heeft. 25.7. De schriftelijke uitspraak van de commissie wordt zo spoedig mogelijk aan het bestuur en aan alle betrokkenen toegezonden en is voor alle partijen bindend.

ARTIKEL 26: REKENING EN VERANTWOORDING 26.1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 26.2. Het bestuur is verplicht om binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar de balans en de staat van baten en lasten van de vereniging te maken en op papier te stellen. 26.3 Het bestuur brengt op de algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, zijn verslag uit en doet onder overlegging van de nodige bescheiden (waaronder een balans en een staat van baten en lasten), schriftelijk rekening en verantwoording over het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd beleid. 26.4. Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 

ARTIKEL 27: CONTROLE VAN DE JAARREKENING EN KAS 27.1. De jaarrekening, alsmede de financiële situatie als geheel worden jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke kascommissie. 27.2. Door de algemene ledenvergadering kan een kascontrolecommissie uit de stemgerechtigde leden worden benoemd van twee leden. Tegelijkertijd wordt een plaatsvervangende lid benoemd, die één van de leden bij ontstentenis kan vervangen. De leden en het plaatsvervangende lid mogen geen deel van het bestuur uitmaken.

ARTIKEL 28: STATUTENWIJZIGING 28.1. Statutenwijziging is alleen mogelijk in een algemene ledenvergadering waartoe alle leden zijn opgeroepen met de mededeling dat statutenwijziging zal worden voorgesteld. 28.2. Tegelijk met de in het vorige lid bedoelde convocatie wordt het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, schriftelijk ter kennis gebracht van de leden, al dan niet door publicatie in het orgaan van de vereniging. 28.3. Tot uiterlijk één week voor de vergadering kunnen amendementen op het voorstel tot statutenwijziging, mits ondersteund door minimaal 5 leden, schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 28.4. Het besluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. 28.5. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

ARTIKEL 29: ONTBINDING 29.1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. 29.2. Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 24, leden 1 tot en met 4 van overeenkomstige toepassing. Daarnaast geldt dat een besluit tot ontbinding ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen behoeft, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is, wordt niet eerder dan een week doch binnen twee weken daarna een tweede vergadering over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, bijeengeroepen en gehouden, waarin ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 29.3. Bij het besluit tot ontbinding worden vereffenaars benoemd en wordt er beslist omtrent een bestemming van de na vereffening overblijvende bezittingen. Laatstbedoeld besluit wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

ARTIKEL 30: HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN ANDERE REGLEMENTEN 30.1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement en andere reglementen vaststellen. 30.2. Het huishoudelijk reglement en de andere reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet en/of de statuten casu quo statuten en reglementen van de Raad van Beheer. 30.3. De algemene ledenvergadering kan een reglement te allen tijde wijzigen, reglementen splitsen danwel samenvoegen, mits aan de gestelde eisen voor de besluitvorming en de voorbereiding daarvan is voldaan. Ook de algemene ledenvergadering kan echter geen besluiten nemen in strijd met een reglement. 30.4. Indien de reglementen van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland verlangen dat een reglement aan de goedkeuring van de Raad van Beheer wordt onderworpen, dan treedt het niet in werking alvorens die goedkeuring is verkregen. Hetzelfde geldt voor wijziging van dat reglement.

SLOTBEPALING: In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist de algemene ledenv